سرد ایران کارگر کارگری کارگران آتش نشانی

سرد: ایران کارگر کارگری کارگران آتش نشانی اخبار حوادث

رصد با فیلتر مخصوص ، لکه خورشیدی تازه تا ۱۰ روز دیگر قابل رویت است

مدیر انجمن نجوم اهواز از رصد لکه خورشیدی تازه خبر داد و گفت: لکه خورشیدی با عنوان AR۲۶۷۱ با ابزار رصدی قابل رصد است.  لکه خورشیدی تازه تا ۱..

ادامه مطلب